doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D

Kontakt: marek.franek@uhk.cz

Doc. M. Franěk je výraznou osobností v oblasti hudební teorie, hudební pedagogiky a hudební psychologie. V profilu jeho vědeckého vývoje lze vysledovat několik odlišných etap, sahajících od raných hudebně psychologicky a hudebně fyziologických prací přes hudebně edukační a hudebně sociologická témata až k hudebně environmentální problematice.

V oblasti hudební psychologie doc. Franěk zachytil aktuální světové trendy kognitivně orientované hudební psychologie a sám i v rámci domácích i mezinárodních vědeckých výzkumných týmů přinesl svůj vklad do oblasti výzkumu průběhu kognice hudebních metro-rytmických struktur. Tuto oblast vědecky zpracoval ve své doktorské disertaci Rhythm production and replicas relojes suizos perception: the role of accentuation and tempo obhájené na Univerzitě v Nijmegenu v Holandsku a knižně vydal v Editiu Sti Aegidii v Praze. Komplexnější obraz hudební psychologie pak podal v monografii Hudební psychologie (Praha, Karolinum), která vyšla již ve třech vydáních (2005, 2007, 2009)
.
V oblasti edukační hudební psychologie sleduje Franěk diference v profilu hudební a nehudební populace zejména ve vztahu ke zpracování metro-rytmických parametrů hudby. Opětovně otevírá také téma pozitivního vlivu intencionální hudební výchovy na rozvoj tag heuer monaco replica nehudebních schopností. Z okruhu sociální hudební psychologie rozpracovává otázky působení hudby na jedince v komerčním prostředí a sleduje hudební preference adolescentů v souvislosti s dimenzemi pětifaktorového modelu osobnosti.
Publikační činnost docenta Fraňka získala široký ohlas v odborné a vědecké veřejnosti, a to jak domácí
,
tak zahraniční. Jeho seznam citací podle Web of Science a Scholar.google.com obsahuje šedesát devět položek. Absolvoval dvanáct vědeckých zahraničních stáží. Podílí se také na činnosti výboru České společnosti pro hudební vědu a výboru Internationale Cooperative in Systematic and Comparative Musicology jako jejich člen.

relojes replicas
Repliche Orologi Di Lusso


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace