Charakteristika projektu

Stručný obsah projektu

Stáhnout posterProjekt sleduje tyto hlavní cíle: Tématicky stratifikovat interdisciplinární výzkum hudební kultury a posílit aplikaci ICT ve výzkumu. Zvýšit konkurenceschopnost cílové skupiny v oblasti odborných a jazykových kompetencí. Vytvořit pravidelné publikační platformy pro prezentaci výsledků výzkumných aktivit v anglickém jazyce. Vytvořit databázi výzkumných projektů a jejich autorů v ČR zaměřených intencionálně na hudební kulturu i s interdisciplinárním přesahem jako zdroj a tematicko-metodologický pramen současných výzkumných projektů. Uskutečnit celostátní soutěž o nejpůvodnější výzkumný projekt studentů Mgr. a Ph.D. studia. Cílová skupina je tvořena vybranými studenty (budoucími vědecko-výzkumnými pracovníky) a akademickými (vědecko-výzkumnými) pracovníky nejen z fakult UP, ale také Ostravské univerzity, Univerzity v Hradci Králové, Masarykovy Univerzity v Brně, UJEP v Ústí nad Labem, JU v Českých Budějovicích a Západočeské Univerzity v Plzni, JAMU v Brně, AMU v Praze a ČVUT v Brně.

Hlavní a dílčí cíle

 • Tématická stratifikace výzkumu hudební kultury
 • Posílení orientace výzkumu hudební kultury na mezioborové oblasti vnímání a kreativního zpracování hudebních informací
 • Posílení konkurenceschopnosti cílových skupin v oblasti odborných a jazykových kompetencí
 • Vytvoření pravidelné publikační platformy pro prezentaci výsledků výzkumných aktivit v anglickém jazyce
 • Vytvoření podněcujícího a koordinačního prostředí v rámci UP a všech zúčastněných fakult v rámci celé ČR
 • Uskutečnění celostátní soutěže o nejpůvodnější výzkumný projekt studentů Mgr. a Ph.D. studia
 • Vydávání sborníku k otázkám výzkumu zaměřeného na práce studentů Ph.D., vynikajících magisterských a postdoktorských prací
 • Vydávání podpůrných výukových materiálů zaměřených na aktuální otázky metodologie a výzkumu
 • Zapojení nadaných vybraných handicapovaných studentů do Ph.D. výzkumných projektů

Cílové skupiny

 • Vybraní studenti prezenčního a kombinovaného doktorského programu Hudební teorie a hudební pedagogika a Muzikologie
 • Vybraní studenti bakalářského a magisterského programu Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a magisterského programu Hudební výchova pro SŠ a ZŠ v kombinacích s obory Přírodovědecké fakulty UP
 • Vybraní absolventi magisterského programu Hudební výchova pro SŠ a ZŠ
 • Akademičtí pracovníci vyvíjející vědecko výzkumnou činnost na Katedrách Hv PdF UP, Muzikologie FF UP, ale i LF, PřF
 • Do cílové skupiny spadají zmíněné kategorie studentů a akademických vědeckých pracovníků nejen z fakult UP, ale také Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity v Hradci Králové, Masarykovy Univerzity v Brně, UJEP v Ústí nad Labem, JU v Českých Budějovicích, Západočeské Univerzity v Plzni, JAMU a ČVUT v Brně

Zapojení a motivace cílové skupiny

 • Budou se aktivně podílet na výzkumné činnosti
 • Budou osobně konzultovat s významnými odborníky- lektory, vedoucími seminářů a workshopů
 • Díky projektu budou mít přístup k nejnovější zahraniční literatuře
 • Budou mít přístup k databázím publikací a časopisů týkajících se výzkumné interdisciplinární činnosti
 • Budou mít možnost vykonávat výzkumnou činnost s podporou inovovaného softwaru na standardní evropské úrovni
 • Zúčastní se seminářů a konferencí

Přínos pro cílovou skupinu

Do systémových opatření s dlouhodobým účinkem na cílové skupiny spadá:

 • Vytvoření tradice soutěže o nejoriginálnější diplomovou a doktorskou výzkumnou práci jako trvalý motivační nástroj zaměřený na studenty Mgr. a Ph.D.
 • Organizační integrace soutěže do fakultních a univerzitních struktur. Koordinace soutěže v rámci ČR

V oblasti zvýšení flexibility, mobility a uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce projekt přispěje v těchto aspektech:

 • Účastníci se na workshopech, seminářích a přednáškách osobně seznámí s odborníky z jednotlivých oborových specializací
 • Vznikne příležitost pro publikační činnost cílové skupiny
 • Vytvoří se platforma pro vytvoření mezioborových výzkumných týmů a aktivit
 • Zvýší se jazykové kompetence pro uplatnění na odborných a vědeckých fórech doma a zvláště v zahraničí
 • Zvýší se její uplatnitelnost při šíření vědeckých poznatků v populární formě mezi širší veřejností (např. v kurzech U3V, přednáškách na gymnáziích ap.)
 • Díky projektu by měly cílové skupiny překročit rámec již existujících vědeckých výzkumných aktivit směrem k jejich interdisciplinaritě, obsahové vyhraněnosti a zakotvení do domácích odborných organizačních struktur s perspektivou přesahu do evropských odborných organizací a společností (ISME, EUS, SAGE aj. V tomto smyslu je pojat velmi komplexně a současně v těchto rysech spočívá jeho inovativnost
 • Projekt překračuje úzký rámec jedné vysoké školy a jeho míra dopadu je zvýšena zahrnutím cílové skupiny několika studijních programů a oborů rozčleněných ve vertikálním i horizontálním směru ze všech regionů České republiky

Realizace aktivit po ukončení financování z ESF

 • Výsledky projektu budou pokračovat v kontextu vypisovaných témat doktorských a magisterských prací zaměřených na výzkum
 • Zkušenosti z projektu budou zužitkovány při uskutečňování studijního Ph. D. oboru Hudební teorie a pedagogika, v jehož kontextu budou dosavadní výzkumné aktivity kvalitativně i kvantitativně rozšířeny
 • Vytvořená databáze projektů bude k dispozici a bude využívána i v dalších letech po ukončení projektu
 • Zkušenosti z projektu budou předány na celostátních setkáních zástupců hudebních kateder v rámci ČR, aby vznikla šírší institucionální podpora pro jejich pokračování

Přidané hodnoty, v čem je projekt inovativní

Přidaná hodnota spočívá v kvalitativním i kvantitativním posunu výzkumu ve sledované oblasti, který prozatím v českém kontextu existují velmi sporadicky, byť v mezinárodním kontextu představují velký podíl v muzikologickém interdisciplinárním bádání. Potvrzuje to obsah jak zavedených hudebně psychologických časopisů (Psychology of Music, Research in Music Education), tak i nověji etablovaných, které jsou interdisciplinárně zaměřeny od samého počátku (Music Perception). Dokládá to také existencí národních a mezinárodních společností a konferencí, které tyto společnosti pořádají.

Přidanou hodnotu představuje napojení výzkumu v oblasti hudby na nové odborné výzkumné centrum na PdF UP.

Významný posun spočívá ve standardizaci publikačních výzkumných výstupů do anglického jazyka.

Mnohé interdisciplinární výzkumy mají inovativní dopad do umělecké a školní praxe či akustické ekologie. Jedná se kupříkladu o aplikaci binaurálních výzkumných metod a teorií senzorické a hudební konsonance na výchovu hudbou v období raného dětského věku, aplikaci akustických témbrových elektro-kompozicí v muzikoterapeutických aktivitách, využití videokymografie na odstraňování problémů při fonaci, akustických a neurologických měření vlivu přenosných přehrávačů MP3 na auditivní citlivost současné dětské a adolescentní populace atd.

Složení řešitelského týmu

Jméno Pracoviště Funkce
Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. PdF UP Hlavní řešitel
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. LF UP Odborný garant se zaměřením na lékařské vědy a hudbu
Doc. Mgr., MgA. Vít Zouhar, Ph.D. PdF UP Odborný garant se zaměřením na aplikaci ICT v hudbě
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Ph.D. PřF UP Odborný garant se zaměřením na přírodní vědy a hudbu
Mgr. Veronika Pavlová PdF UP Asistentka pro záležitosti e-learningu a www (do července 2010)
Markéta Steidlová, DiS PdF UP Asistentka pro záležitosti e-learningu a www (od srpna 2010)
PaedDr. Mgr. Lubica Nechalová PdF UP Koordinátor projektu
Lenka Hejlová PdF UP Administrativní pracovník, koordinátor projektu (od srpna 2010)

Projekt je veden hlavním řešitelem, který garantuje hladký proběh celého projektu. Svolává pravidelné porady celého řešitelského týmu projektu, dohlíží nad naplňováním klíčových aktivit a dodržováním harmonogramu. Řízení, vedení a koordinace všech zásadních aktivit spjatých s projektem - harmonogramu, klíčových aktivit, výuky, pořádání konferencí, tvorby výukových materiálů. Odborná garance sekce č. 4 zaměřené na hudebně teoretickou a hudebně psychologickou oblast. Další jednotlivé oblasti jsou v kompetenci odborných garantů.

Projektový management je zajišťován Projektovým servisem - interní jednotkou UP a jejím projektovým managerem, ing. J. Skácelem, který spolu s hlavním řešitelem zajišťuje hmotné zabezpečení projektu, shromažďuje podklady pro monitorovací zprávy, zpracovává monitorovací zprávy a dohlíží nad řádným čerpáním finanční dotace.

Odborný garant se zaměřením na aplikace lékařských věd v oblasti hudby. Součástí činnosti bude konkretizovat a odborně posuzovat tématiku, která bude obsahem přednášek, seminářů a workshopů. Bude kontaktovat vhodné odborníky z oblasti z lékařských věd zabývající se příslušnou vědeckou problematikou. Bude členem komise pro posuzování magisterských a doktorských prací v rámci soutěže o nejlepší magisterskou a doktorskou výzkumnou práci.

Odborný garant se zaměřením na aplikace přírodních věd v oblasti hudby. Součástí činnosti bude konkretizovat a odborně posuzovat tématiku, která bude obsahem přednášek, seminářů a workshopů. Bude kontaktovat vhodné odborníky z oblasti z přírodních věd, zabývající se příslušnou vědeckou problematikou. Bude členem komise pro posuzování magisterských a doktorských prací v rámci soutěže o nejlepší magisterskou a doktorskou výzkumnou práci.

Odborný garant sekce se zaměřením aplikace ICT v oblasti hudby. Součástí činnosti bude konkretizovat a odborně posuzovat tématiku, která bude obsahem přednášek, seminářů a workshopů. Bude kontaktovat vhodné odborníky zabývající se integrací IT v oblasti uměleckých, kompozičních a hudebně kreativních aplikací. Bude členem komise pro posuzování magisterských a doktorských prací v rámci soutěže o nejlepší magisterskou a doktorskou výzkumnou práci.

Asistent pro záležitosti e-learningu a www. Zabezpečení všech aktivit spjatých s technickými, administrativními a výukovými záležitostmi e-learningu a www prezentací projektu. Odborná garance výukových materiálů.

Koordinátor projektu. Pracovní náplní koordinátora projektu bude úzce spolupracovat s hlavním řešitelem projektu. Bude zajišťovat organizaci seminářů, přednášek, soutěže, konference a workshopů, bude se podílet na zabezpečování editorských aktivit spjatých s vydáváním sborníku prací, CD nosičů. Bude kontaktovat příslušné subjekty, které se budou formou služeb podílet na realizaci projektu.

Administrativní pracovník Zabezpečení všech aktivit spjatých s administrativními záležitostmi, korespondence, objednávkami, archivací, spolupráce s děkanátem v oblasti personálních a ekonomických záležitostí a projektovým manažerem. Bude úzce spolupracovat s koordinátorem projektu při zabezpečování zejména klíčových aktivit č. 1.

Skupina odborných pracovníků. Příprava a realizace přednášek, workshopů a seminářů. Podíl na výukových materiálech.

Pomocné organizační a technické práce. Příprava seminárních místností, vyhodnocování dotazníků, příprava techniky. Asistenti starající se o handicapované účastníky.

Klíčové aktivity

Harmonogram klíčových aktivit

Zahájení projektu:1. 8. 2009
Ukončení projektu:31.7.2012
Trvání projektu:36 měsíců
2009IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Workshopy, semináře, konference X X
Vytvoření elektronické databáze odborných výzkumných projektů X
Výukové materiály X X X X X
Soutěž jako motivace a podpora prací výzkumného charakteru X X
2010IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Workshopy, semináře, konference X X X X X
Vytvoření elektronické databáze odborných výzkumných projektů X X X X X X X X X X X X
Výukové materiály X X X X X X X X X X X X
Soutěž jako motivace a podpora prací výzkumného charakteru X X X X X X X X X X X X
2011IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Workshopy, semináře, konference X X X X X
Vytvoření elektronické databáze odborných výzkumných projektů X X X X X X X X X X X X
Výukové materiály X X X X X X X X X X X X
Soutěž jako motivace a podpora prací výzkumného charakteru X X X X X X X X X X X X
2012IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Workshopy, semináře, konference X X
Vytvoření elektronické databáze odborných výzkumných projektů X X X X X X X
Výukové materiály X X X X

Monitorovací indikátory

Počet osob poskytujících služby: 12
Počet podpořených osob-studentů VŠ: 92
Počet podpořených pracovníků ve VaV v dalším vzdělávání: 40
Datum plánované hodnoty: 31.7.2012
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace