Klíčová aktivita č. 4 - Soutěž jako motivace a podpora prací výzkumného charakteru

Hlavním obsahem této aktivity je vyhlášení a uspořádání soutěže o nejlepší magisterskou a doktorskou výzkumnou práci jako motivačního nástroje pro podporu teoretických a výzkumných aktivit mladých zájemců o tuto problematiku. Tématické zaměření prací bude směřovat k obsahové profilací grantového projektu, to znamená ke čtyřem tématickým okruhům nastíněných v charakteristice projektu. Nebudou však striktně preferovány, aby nedošlo spíše ke kontraproduktivnímu efektu tohoto záměru. Podmínky soutěže budou specifikovány ve statutu soutěže (organizačních pokynech), které budou vycházet ze stávajících metodických materiálů a pokynů platných na UP a Pedagogické fakultě.

Soutěž bude vyhlášena v lednu 2010 a ukončena v dubnu roku 2011.

Výstupy klíčové aktivity č. 4

  • Výstupy této aktivity budou odborné výzkumné studie ve standardní struktuře v anglickém jazyce. Budou vydány v podobě tištěného sborníku prací a na CD nosiči
  • Dalším výstupem bude realizace doktorské konference s prezentací, vyhlášením a oceněním výsledků soutěže
  • Streamová projekce z jednání konference
  • Audiovizuelní záznam konference
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace