Klíčová aktivita č. 2 - Vytvoření elektronické databáze odborných výzkumných projektů

Databáze odborných výzkumných projektů

Klíčovou aktivitou je vytvoření databáze odborných výzkumných projektů, které byly v minulosti realizovány na českých vysokoškolských i jiných pracovištích od r. 1918. Tato aktivita sleduje vytvoření specializované databáze pro podporu, koordinaci a rozvoj výzkumných, teoretických a publikačních příležitostí. Navazuje na aktivity dříve již existující celostátní Komisi pro výzkum a teorii, která pracovala v 60. a 80. letech 20. stol. v rámci České hudební společnosti. Na vytvoření databáze se bude podílet hlavní řešitel spolu s dalšími členy řešitelského týmu z Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP, odborníky hudebních kateder vysokých škol, ČHS a ČHF, doktorandy a jejich školiteli. Významnou roli zde sehrají členové bývalé Společnosti pro teorii a výzkum pracující v rámci nedávno zaniklé České hudební společbnosti.

Databáze bude obsahovat úplné bibliografické záznamy projektů publikovaných knižně, v odborných periodikách, sbornících prací kateder, sbornících z konferencí, rigorózních prací, doktorských disertací a jejich anotace. Jejím obsahem bude také databáze autorů s jejich vědeckým CV. Cílem této databáze bude zpřístupnění informací o výzkumných projektech v rámci výzkumu hudební kultury a zvláště interdisciplinárních výzkumů mladým vědcům, kteří se problematikou zabývají. Její hlavní přínos je spatřován v 1. sumarizaci a zpřístupnění zejména starších výzkumných projektů uskutečněných v letech 1918 - 1938. 2. Sumarizaci a zpřístupnění interdisciplinárních výzkumných prací, jejichž autoři nejsou etablovaní v oblasti hudby, ale spíše v okruhu lékařských a přírodovědných oborů. Databáze bude prezentována na CD ROM.

Na této aktivitě se bude pracovat po celou dobu trvání projektu. K jejímu upřesňování a průběžné pracovní prezentaci budou využívány semináře a konference, které tvoří obsah klíčové aktivity č. 1. Na nich bude tato databáze průběžně prezentována.

Výstupy klíčové aktivity č.2

Hlavním výstupem bude databáze odborných výzkumných projektů, anotací a jejich řešitelů realizovaných v ČR od roku 1918. Bude vydaná na CD - ROM.

Výstup této aktivity zahrne velmi široký okruh odborných přijímatelů a pravděpodobně překročí počet účastníků uvedených v cílových skupinách.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace